TOROS ROTARY KULÜBÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURSU

Yönetmelik

Tarih      :    10 Eylül 2015

Sayı       :    455

Konu      :    TOROS ROTARY KULÜBÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURSLARI YÖNETMELİĞİ

                   ( GENEL KURUL KARARI )

Bu gün yapılmış olan Genel Kurul’da, Toros RK Yükseköğrenim Bursları Projesi ile ilgili olarak, mevcut Uygulama Yönetmeliği gözden geçirilmiş ve bu öğrenim yılından başlayarak uygulamaya esas teşkil etmek üzere; yeni Yönetmelik aşağıdaki şekli ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Şöyle ki;

 

TOROS  RK – YÜKSEKÖĞRENİM  BURSLARI  YÖNETMELİĞİ

Toros Rotary Kulübü Yükseköğrenim Bursları;

   • Mersin Üniversitesinin, en az dört yıl süreli eğitim veren fakülte ve bölümlerinden birinde öğrenim görme hakkını bu yıl kazanan ve/veya eski bursiyerlerimizden sınıfını geçen,
   • Mersin ili lise ve dengi okullarından mezun olmuş,
   • Başbakanlık bursu, Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim ve harç kredisi ve Üniversitenin sağlayabileceği burs, ücretsiz yurt ve yemek benzeri yardımlar hariç olmak üzere,

bir başka kuruluştan burs almayan,

   • başarılı ve ekonomik desteğe gereksinimi olan,
   • 15 öğrenciye, ( her yıl Yönetim Kurulunca yeniden belirlenir )
   • 10 ay süre ile bir öğretim yılı için, eylül ayından itibaren haziran ayı dahil olmak üzere,
   • – TL / Ay ( Üç yüz elli Türk Lirası / Ay ), ( her yıl Yön. Kur.’nca yeniden belirlenir )
   • karşılıksız olarak,
   • Türk Hizmet ve Eğitim Vakfı’na yapılacak Şartlı Bağış ‘ın bursiyerlerin banka hesabına

aktarılması yolu ile verilir.

   • Her ne kadar, Bursiyerlere ve Üniversiteye karşı bir yıllık bir mükellefiyet tesis edilmekte ise de, imkânlar elverdiği takdirde, ilke olarak mezuniyete kadar bursun devamı esas alınır ve Kulübümüzden burs almakta olan öğrencilerden bir üst sınıfa geçen, başarılı ve ekonomik desteğe ihtiyacı devam edenlerin, bursları devam ettirilir.
   • Okulunu bitirip mezun olanların ve bursu kesilenlerin yerine yeni bursiyerler belirlenir.
   • Hazırlık okuması gereken öğrenciler de bursiyer olarak seçilebilir.
   • Özü itibarı ile Başarı Bursu’ndan ziyade bir İhtiyaç Bursu olarak verilmekte ise de, bursun devamı için sınıfta kalınmaması gereklidir.
   • Sınıfta kalmamak koşulu ile mezuniyeti gecikenler için, normal eğitim süresine ilaveten en fazla bir yıl daha burs verilebilir.
   • En az bir yıllık burs tutarı kadar Kulübümüze Şartlı Bağış yapan kişi ve/veya kuruluşlar, istedikleri takdirde, kendi bursiyerlerini belirleyebilirler.
   • Yönetim Kurulunun içlerinden seçim yapabilmesi amacı ile en az yeni başlayacak bursiyer sayısının iki katı kadar, yukarıdaki burs kriterlerine uygun, Mersin ili lise ve dengi okullarından mezun olmuş, bursiyer adaylarının bildirilmesi için Üniversite Rektörlüğü ile işbirliği yapılır.
   • Yönetim Kurulu her yıl burslar ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere kulüp üyelerinden bir Yükseköğrenim Bursları Proje Görevlisi seçerek Toros RK adına Üniversite ve THEV ile yazışmaya ve bursiyerler ile görüşmeye yetki verir, görevlendirir.
   • TRK – YÖB Proje Görevlisi; Yönetim Kurulundan aldığı yetki ve görev gereğince,
   • bursiyerlerin bir önceki yıla ait transkriptlerini Üniversiteden temin eder,
   • başarı durumları ile ilgili rapor hazırlar,
   • YK kararlarına göre, bursları devam eden, kesilen, mezun olan öğrencileri, yeni seçilecek bursiyer sayısını ve burs şartlarını Üniversite’ye bildirir,
   • Üniversitenin gönderdiği bursiyer adayları ile ilgili bilgileri bir rapor halinde YK’na sunar,
   • YK’nın talebi doğrultusunda, birlikte ya da yalnız, bursiyerler ile mülakat yapar ve tavsiyelerini YK’nın kararına sunar,
   • YK’nın kararları doğrultusunda, yeni seçilenler ile birlikte tüm bursiyerleri Üniversiteye bildirir,
   • Kulüp Başkanı’nın, Sayman’ı talimatlandırması ile ödemelerin THEV’e gönderilmesini sağlar ve aksamaması için her ay takip eder,
   • THEV’e gönderilmiş olan şartlı bağışın makbuzu ile ödemelerin yapılacağı bursiyerlerin banka hesap numaralarını gösterir bir listeyi her ay THEV’e bildirir.
   • Burs Fonu gelir ve giderlerini takip eder ve Yönetimden alacağı bilgiler doğrultusunda, Burs Fonu ile ilgili Gelir-Gider Hesap Tablosu düzenler.

Gerekli Belgeler

BURS  DOSYASI  İÇİN  GEREKEN  EVRAKLAR

 1. AKBANK HESABI  IBAN  NUMARASI   ( ÖĞRENCİ – BURS  HESABI OLARAK  AÇTIRILACAK )
 2. VESİKALIK RESİM ( 2 ADET )
 3. NÜFUS CÜZDANI  FOTOKOPİSİ
 4. AİLE NÜFUS  KAYIT  ÖRNEĞİ & YERLEŞİM YERLERİ  ( NÜFUS  MÜDÜRLÜĞÜNDEN – BURS  İÇİN )
 5. ADRES BELGESİ ( NÜFUS  MÜDÜRLÜĞÜNDEN )
 6. ÖĞRENCİ BELGESİ  ( ÜNİVERSİTEDEN )
Başvuru Formu

Değerli dostumuz;

  • Burs başvuru formunu doldurunuz,
  • Gerekli belgeleri hazırlayınız,
  • Hazırladığınız belgeleri Mersin HiltonSa Oteli resepsiyona bırakınız,
  • İstenilen belgeleri hazırlayıp teslim ettiğinizi açıklayan mesajınızı bilgi@torosrotary.org adresine gönderiniz.

Formu indirmek için