Mersin Toros Rotary Kulübü

II. Burs Yönergesi

 
Eğitime Destek Programı Başvuru

ROTARY yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak, bütün mesleklerde yüksek ahlak standardını teşvik etmek ve insanlığa hizmet sunmak amacıyla bir araya gelen iş ve meslek sahibi kişilerin dünya çapında örgütlendiği, uluslararası insancıl bir hizmet kuruluşudur.

MERSİN TOROS ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ, mali olanakları yeterli olamayan başarılı gençlere üniversite eğitimleri süresince destek olmak amacıyla oluşturduğu EĞİTİME DESTEK PROGRAMI çerçevesinde karşılıksız Eğitim Yardımı sunmaktadır.

2023-24 ÖĞRETİM YILI BURS BAŞVURULARI AĞUSTOS-EYLÜL 2023 DÖNEMİNDE ALINMAYA BAŞLANACAKTIR. 


Online Burs Başvurusu

 

 

MADDE 1.AMAÇ VE KAPSAM 

 

Bu yönerge, Mersin Toros  Rotary Kulübü tarafından yürütülen toplumsal hizmetler kapsamında yükseköğrenim kurumlarına devam eden ve geleceğin liderleri olan lisans öğrencilerine karşılıksız olarak verilecek burslarla ilgili hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

MADDE 2. BURS  KOMİSYONU KURULUŞ VE ÇALIŞMA USULLERİ

 

Burs Komisyonu bu yönergenin  Mersin Toros Rotary Kulübü Genel Kurul tarafından  kabulü sonrasında Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olarak bu yönerge çerçevesinde kalmak şartıyla her türlü görev ve yetki ile donatılmış ve her türlü sorumluluğu üstlenmiş sayılır.

 

Bu yönerge kapsamındaki tüm işlemler Mersin Toros Rotary Kulübü üyelerinden her dönemin başında seçilecek  5 kişilik ‘ Burs Komisyonu ’ tarafından yürütülür.

 

Burs Komisyonu Başkanı, Kulübün  dönem Başkanıdır. Diğer dört üye yönetim kurulu tarafından atanır, ancak atanacak üyelerden birinin ,geçen dönem başkanı, birinin asbaşkan, birinin  sayman ve bir üyenin de stratejik komite  üyesi  olması tercih edilir.

 

Burs Komisyonu toplantılarına , Başkan başkanlık eder, başkanın yokluğunda toplantı yapılacaksa asbaşkan veya sayman başkanlık yapar.

 

Burs Komisyonu en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve  salt çoğunlukla karar alır.

 

Burs Komisyonu , çalışmaları hakkında altı ayda bir yönetim kuruluna ve yılda bir kez de genel kurula yazılı ya da sözlü bilgi verir.

 

MADDE 3. BURS FONU KAYNAKLARI

 

Kulüp bütçesinde, yapılan aktivitelerden sağlanacak gelirler sonucu bir yıllık burs vermeye yetecek kadar fon bulunduğu takdirde, bu fonun karşılayacağı ölçüde burs verilecek öğrenci sayısı belirlenir. Bunun dışında Kulüp üyeleri ile Kulüp   üyesi olmayan kişi ve kuruluşlar tarafından , kurumsal veya bireysel burs bağışları, anma burs bağışları verilmek istenmesi halinde, bu başvurular ile birlikte Kulübün vereceği toplam bursiyer öğrenci sayısı belirlenir.

 

MADDE 4-BURSİYER  SAYISI VE BURS MİKTARLARI

 

Her yıl en geç 15 Temmuz tarihine kadar Burs Komisyonu tarafından, 3.maddeye göre burs verilecek öğrenci sayısı belirlenir. 

 

Burs Komisyonu, yönergeye göre yapılan başvurulardan, belirlenen sayı kadar asıl, bu sayının yarısı kadar yedek bursiyer adayı tespit eder. 

 

 

Burs verilen öğrencilerde eksilme olursa veya dönem içinde yeni burs olanakları veya kaynaklarının oluşması halinde, burs Komisyonu yedek listeden asıl sayıyı tamamlar.  

 

Kulübün kendi fonundan vereceği burslar ÖSYM tarafından yapılan sınavda 2 ya da 4 yıllık bir fakülte veya Yüksekokula girme hakkı kazanmış veya ikinci sınıf öğrencilerinden bir önceki yıl başarı kriterleri esas alınarak  Türkiye sınırları içinde  eğitim veren devlet  üniversitesi öğrencilerine verilecektir. Burs miktarı her yıl  500,00.TL’dan aşağı olmamak üzere  belirlenir.2022 yılından sonra verilecek burslarda Burs Komisyonları daha farklı bir  asgari burs miktarı belirleyebilir.

 

Kulüp üyeleri ile Kulüp dışından burs vermek isteyenlerin burs verecekleri öğrenciler ile ilgili öncelikleri olduğu takdirde, bu durum Burs Komisyonunca değerlendirilecek ve başvuru kriterlerine eklenebilecektir.

 

Burslar Eylül ile Mayıs ayları arasında aylık ödenmek şartıyla dokuz ay sürelidir.  

 

Öğrencilerin I. Sömestr sonunda mezun olmaları durumunda kendilerine Ocak bursları takdim edilir. Bu durumdaki öğrencilere Şubat-Haziran bursları ödenmez. Ocak ayında mezun olan öğrencilerin mezuniyet durumlarını bildirmeleri zorunludur

 

MADDE 5-BURSİYER ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞART VE ÖZELLİKLER

 

Komisyon bursiyerde aşağıdaki şartların varlığını arayacaktır. Buna göre; 

 

-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

 

-Öğrenimini Türkiye sınırları içerisindeki devlet yükseköğrenim kurumlarında sürdürmek,

 

-ÖSYM tarafından yapılan sınavda 2 yada 4 yıllık bir fakülte veya Yüksekokula girme hakkı kazanmış olmak.

Başka bir kurumdan burs/kredi alınıyor olması Kulübümüzce  burs verilmesine engel teşkil etmez.

 

Ailesinin gelir düzeyinin düşük olduğunu beyan ve taahhüt etmesi,

 

-Yüz kızartıcı suç işlememiş olduğunu beyan ve taahhüt etmesi,

 

-Ailesinin Rotary üyesi olmaması, 

 

Şartları aranır.

 

 

MADDE 6.BURSİYERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Mersin Toros Rotary Kulübü tarafından toplumsal hizmetler kapsamında verilen karşılıksız burs, bursu alan öğrenciye bir hak bahşetmez.

 

 

 

 

Burs alan öğrenciyi  de borçlu kılmaz. Ancak yönergeye göre burs almaması gerektiği halde burs tahsis edilmesi veya yanıltıcı belge veya bilgi verilerek burs alan öğrenciden haksız verilen burs, yasal yoldan faizi ile birlikte tahsil edilebilecektir.

 

Burs alan öğrencin yükümlülüğü, bu yönergede belirtilen ve şartlara uygun davranmak ve öğrenim hayatını sürdürmektir.

 

Bursiyerlerimizle haberleşme e-mail ve SMS ile yapılır. Bu sebeple tüm bursiyer adaylarının geçerli ve güncel e-mail adreslerini ve cep telefon numaralarını Burs Komisyonuna bildirmeleri gerekir. E-posta adresinde ve telefon numarasında değişiklik olan öğrenciler Burs Komisyonuna bilgi vermekle yükümlüdür.

MADDE 7- BURSİYER TOPLANTILARI

 

Burs Komisyonu Başkanı, her öğrenim yılının başında ilk bursların ödenmesi sırasında, bursiyerlerle bir sohbet toplantısı düzenler.  Bursiyerlerin sorunlarını dinler ve çözüm olanaklarını araştırır.

 

Bursiyerlerin RYLA(Rotary Yarının Liderlerini Arıyor- programı)   ve Rotary tarafından düzenlenecek  benzeri toplantılara katılmaları teşvik edilir.

 

Bursiyerler Rotary Kulüp toplantılarından birine davet edilir. Bu öğrencilerin Rotaract Kulübüne üye olmaları teşvik edilir.

 

MADDE 8- BURS TAHSİS SÜREÇLERİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

 

Burs verilecek öğrenci sayısı belli olduktan sonra her yılın 1 Ağustos itibariyle Burs komisyonu çalışmaları başlatır. Burs başvuruları, yönergenin 5. maddesindeki şartları taşıyan öğrencilerin, aşağıda belirtilen tüm belgeleri eksiksiz olarak 30 Eylül tarihine kadar, web sitemize yüklemesi yoluyla yapılır.

Aynı öğrenciye ikinci kez burs verilmesi halinde ise Burs Komisyonunun belirleyeceği tarihe kadar web sitemiz üzerinden Burs Yenileme Formu doldurarak göndermesi gerekir.

Burs Yenileme Formlarına, öğrencilerin okullarından alacakları orijinal transkriptleriyle birlikte bir adet fotoğrafları, öğrenci belgeleri ve aile gelir belgeleri eklenir.

İlk kez başvuranlar için başvuru formu ve istenen belgeler aşağıda sayılmış olup komisyon gerektiğinde bunlara ilaveler yapabilir. Bunlar;

 

-Müracaat formu

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

-1 adet vesikalık fotoğraf,

-Öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,

-Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS,YGS, ve ÖSYS Sonuç belgesi  

 örneği,

-Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği

-Cumhuriyet Başsavcılığı veya https://www.turkiye.gov.tr internet adresinden 

  alınabilecek “Adli Sicil Kaydı” dökümü,

 

 

-Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar 

  için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir 

  belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve 

  baba adına kayıt olmadığına dair belge (ilgili kurum veya e-devlet internet 

  sitesinden alınabilir.), 

-Öğrencisi olduğu kurumdan alınacak Disiplin bilgi notu

– Metni ve alınma usulü Burs Komisyonu tarafından hazırlanan taahhütname  

Burs Komisyonu veya görevlendireceği üyeler başvuruları inceler, inceleme raporunda görüşülmesini önerdiği adaylarla mülakat yapılır. 

Burs başvuru/Yenileme Formlarında ve/veya ekli belgelerde gerçek dışı bilgiler bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmaz. Böyle bir durum, öğrenci burs almaya başladıktan sonra tespit edilirse ilgili öğrencinin bursu iptal edilir.

Yapılacak mülakatta en az üç Burs Komisyonu üyesi hazır bulunur.

 

Burs Komisyon yapacağı değerlendirme sonunda burs vermeyi uygun gördüğü öğrencileri tek tek oylamak suretiyle Asil ve yedek bursiyer listesini hazırlar. Bu çalışmalar  en geç 15 Ekim tarihinde bitirilecektir.

 

Hazırlanan liste ilk yönetim kurulu toplantısına sunulur ve kabul edilmesi halinde kesinleşir. Bundan sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında Genel Kurulu bilgi verilir.

 

Ekim ayı içinde Eylül ayı burs ödemesi de dahil olmak üzere ödenecek şekilde çalışmalar tamamlanır. Burs, Eylül ayından Mayıs ayına kadar her ay, ay içinde bursiyerlerin banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenir.

 

 

MADDE 9-BURS’UN KESİLMESİ VE İPTALİ   

 

Bursiyerlerden, 

 

Öğrencinin, devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması.

 

Öğrencinin devam etmekte olan eğitimine ara vermesi veya yarıda bırakması halinde,

 

Öğrencinin devam ettiği öğrenim kurumunda, Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırılma cezası alması veya gerek okulda gerekse okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkûm olması durumunun Burs komisyonu tarafından da yerinde görülmesi halinde,

 

Her ne sebeple olursa olsun Mersin Toros Rotary Kulübü veya Burs Komisyonuna yanlış beyanda bulunması halinde,

 

Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrencinin durumu Kulübe bildirmemesinin tespiti halinde,

 

 

 

 

 

 

Bursiyer davet edilerek durumu göre yazılı veya sözlü beyanı alınır ve komisyon tarafından değerlendirilip bir karar alınır. Komisyonun bu kararı bursiyere   yazılı veya sözlü olarak bildirilir.

 

Komisyon vereceği karar ile, haksız olarak alındığı anlaşılan ve kesilmesine karar verilen burs miktarının tamamının kanuni faizi ile birlikte bursiyer tarafından Kulübe geri ödenmesi için yönetim kuruluna rapor sunulur nihai kararı yönetim kurulu verir. 

 

MADDE 10- YÜRÜTME

 

Bu yönerge Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer ve Mersin Toros Rotary Kulübü Burs Komisyonunca yürütülür.

 

Genel Kurul gerektiği durumlarda önceden Burs Yönergesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.